Normalització lingüística

 • Qui som?
 • Qui som
 • Informació diversa sobre el Servei de Normalització Lingüística

 • Novetats
 • Novetats
 • Informació actualitzada sobre les darreres novetats del Servei de Normalització Lingüística i notícies diverses relacionades amb la llengua catalana

 • Subvencions
 • Subvencions
 • Ajuts diversos per promoure l'ús del català en diferents àmbits

 • Publicacions
 • Publicacions
 • Material divers per facilitar l'ús del català i promoure la lecturaEinescat

einescatV3.jpgRecopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana


Col·lecció «Llocs i mots»

2logobo.jpgLàmines de terminologia en català