Ciutadania > Tots els tràmits
Procediment: Sense termini


Mitjançant telefonada, missatge de mòbil, fax i correu electrònic:

Amb indicació de la data, l’hora i el lloc, amb un mínim de tres dies abans de la realització del servei. Les peticions s’atenen per ordre de recepció i es dóna prioritat a les urgències.

Servei Interpretació Llengua de Signes

Correu electrònic per sol·licitar el servei:

amamate@imas.conselldemallorca.net (IMAS)

aabejon@conselldemallorca.net (Consell de Mallorca)

Telèfon mòbil per sol·licitar el servei (whatshap):


660628910 (serveis ordinaris IMAS)


971173595 (Departament de Comunicació del Consell de Mallorca)

Fax: 971 17 37 50

Centraleta Consell de Mallorca: 971 17 35 00

Centraleta Institut Mallorquí d’Afers Socials: 971 76 15 63

A les recepcions:
De l’edifici de serveis centrals, seu del Consell de Mallorca (Palau Reial, 1, Palma) i a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS, General Riera, 67), on hi ha exposat el cartell indicatiu d’atenció en llengua de signes, un símbol de lectura internacional de fàcil comprensió, tant per a les persones sordes com per a les oïdores, amb la qual cosa es facilita la popularització del nou servei, i on es pot posar en contacte amb l’intèrpret perquè el servei es pugui efectuar al moment. Si no és possible, s’ha de remetre l’usuari als mecanismes habituals de petició del servei abans esmentats.


Municipi   Servei Interpretació Llengua de Signes (CdM) [+]

 

Pels serveis ordinaris i els serveis urgents

Aquest servei neix amb la vocació de donar suport a totes les situacions de caire administratiu en les quals la persona sorda/sordcega es pugui trobar exclosa.Eel Servei d’Interpretació del Consell de Mallorca es manté en funcionament les de dilluns a divendres de 08h fins les 20h.

Les sol·licituds satenen en l’horari següent:

Serveis ordinaris:
Amb un mínim de tres dies d’antelació, els serveis s’atenen de dilluns a divendres, de 8 h a 20 h.

  • Serveis ordinaris:Amb un mínim de tres dies d’antelació, aquests tipus de serveis s’atenen de dilluns a divendres, de 8 h a 20h
  • Seran atesos per ordre de recepció.
  • En cas que el sol·licitant desitgi l´anulació del servei haurà d'avisar amb la major antelació amb la finalitat de que altra persona sorda pugui ser atesa en el seu lloc.
  • Les serveis urgents ( urgències mèdiques, policia, jutjats) seran atesos amb prioritat.
  • En cas d´ajornament l'intèrpret comunicarà a l'usuari que el servei ha estat ajornat i li facilitarà una nova data per a la realització del mateix.
  • Serveis urgents: Entenem per urgents les urgències mèdiques, policials...

 

Persones que poden sol·licitar el servei d'interpretació en llengua de signes

Les persones que tenguin com a mitjà de comunicació la llengua de signes.

Qualsevol persona oïdora que dins l’àmbit administratiu el necessiti.