Ciutadania > Tots els tràmits
Procediment: Sense termini

Departament d'Hisenda, Obres Públiques i Innovació
 
Documentació necessària:
  • DNI
  • Fotocòpia de la Targeta d'Inspecció Tècnica
  • Fotocòpia permís de circulació o certificat d'antecedents expedit per la Prefectura de Trànsit
  • Informe favorable del fabricant o del seu representant degudament acreditat o del Laboratori Oficial acreditat a Espanya
  • Projecte tècnic subscrit per tècnic competent i visat pel Col·legi oficial corresponent i certificació d'execució de l'obra (si és el cas)
  • Certificat del taller que fa la reforma
Si la sol·licitud la fa una altra persona que no sigui el titular del vehicle, s'ha de presentar una autorització del titular (trobareu el document més avall).

És imprescindible la presentació de fotocòpia del DNI del titular i l'original de la persona autoritzada