Informació públicaEl Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 19 d’abril de 2017, va aprovar la imposició de la taxa pel servei de selecció de personal en l’àmbit del Consell de Mallorca així com també dels seus organismes autònoms i l’aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora.Així mateix, va acordar sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant la inserció dels anuncis corresponents en el tauler d’edictes del Consell de Mallorca i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb la finalitat que totes les persones que hi estiguin interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i els suggeriments que considerin pertinents, dins el termini de trenta dies, comptadors des de la inserció de l’anunci corresponent en el butlletí.BOIB núm. 57, de 11 de maig de 2017 (Aquest termini finalitza dia 21 de juny de 2017).Si durant el termini d’informació pública no s’hi presenten reclamacions ni suggeriments, l’acord s’entén definitivament aprovat i es publica el text íntegre de l’ordenança fiscal reguladora en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.La documentació integrant de l’expedient es pot consultar a la web del Consell de Mallorca (www.conselldemallorca.net) i en el Departament de Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca, ubicat al Carrer del General Riera, núm. 113, de Palma.Podeu consultar la documentació següent:Text ordenançaTambé es pot consultar presencialment en el Departament de Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca, ubicat al carrer del General Riera, núm. 113, de Palma.