Termini tancat

Mitjançant Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca s'han aprovat pel 2016 dues proves avaluadores per a l'obtenció d'acreditacions professionals del personal d'admissió i control d'ambient intern en activitats d'espectacles públics i recreatives. (BOIB núm.171 de 19/11/2015)Departament de Territori i Infraestructures


 
Obtenció de l'acreditacio professional de personal d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives de les Illes Balears


 
Qualsevol persona interessada a obtenir aquesta acreditació


 
Tramitació de la validació del curs bàsic per part dels centres de formació:
Per a la validació dels cursos bàsics, els centres de formació han de presentar la declaració responsable amb una antelació mínima de 10 dies abans de l’inici del curs. Model de declaració responsable per a la validació del curs bàsic (annex 3).


Una vegada finalitzat el curs, han d’expedir un certificat als alumnes que l’hagin superat i comunicar-ho al Consell de Mallorca. Model de declaració responsable per a la comunicació d’alumnes que han superat el curs (annex 4).Tramitació de la sol·licitud de presentació a l'examen:
Una vegada superat el curs bàsic, els aspirants han de sol•licitar prendre part a les proves avaluadores.
Sol•licitud per a la prova avaluadora (annex 5) 
Terminis de presentació de sol·licituds dels aspirants:
1ª prova: des del 22 de gener fins al 3 de febrer del 2016
2ª prova: des de l'1 d'abril fins al 13 d'abril del 2016


Dates de les proves:
1ª prova: 4 de març de 2016
2ª prova: 13 de maig de 2016


 
 


  • La prova avaluadora tindrà lloc el divendres 4 de març de 2016, a les 16:00h en el Centre Empresarial Son Espanyol (Auditorium) del Parc Bit, veure Plànol del Parc Bit
  • El termini per sol·licitar la revisió de l'examen finalitza el dia 15 de març de 2016. La revisió d'examen es realitzarà, per aquells que l'hagin sol·licitada, el 16 de març de 2016, a les 11:00h a les dependències del Servei d'Activitats.
  • Publicada la llista definitiva d'aspirants aptes i no aptes en el BOIB núm.38 del 24 de març de 2016.
  • Us comunicam que a partir del 31 de març de 2016 podeu passar a recollir les acreditacions professionals pel Servei d’Activitats (c/ General Riera, 113 – 1er pis, Palma) 


La prova avaluadora tindrà lloc el divendres 13 de maig de 2016, a les 16:00h en el Centre Empresarial Son Espanyol (Auditorium) del Parc Bit, veure Plànol del Parc Bit


  • El termini per sol·licitar la revisió de l'examen finalitza el dia 23 de maig de 2016. La revisió d'examen es realitzarà, per aquells que l'hagin sol·licitada, el 25 de maig de 2016, a les 09:30h a les dependències del Servei d'Activitats.

  • Publicada la llista definitiva d'aspirants aptes i no aptes en el BOIB núm.70 de 4 de juny de 2016.