Al BOE del dia 8 de novembre de 2016 s'ha publicat la convocatòria que obri el termini per a la presentació de sol·licituds, que és del dia 9 al dia 28 de novembre, ambdós inclosos.


Sol·licitud per presentar-se al concurs-oposició.


Bases de la convocatòria amb les modificacions realitzades.


Registres a on presentar la documentació (BOIB núm 134 de 22/10/16).


Qualsevol nova informació s’anirà publicant en aquesta pàgina.Normativa

  • Decret de la Presidència, de dia 19 d'octubre de 2016. BOIB núm. 134 de 22 d'octubre de 2016.
  • La Comissió de Govern del Consell de Mallorca, en data 12 de maig, ha acordat modificar parcialment les bases de la convocatòria. Podeu consultar en el BOIB núm. 66 del dia 26 de maig a les pàgines 115892, 15895,15898,15905.
  • Acord del Consell Executiu de dia 21 de maig de 2015, relatiu a l’aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de les proves selectives per al proveïment, mitjançant el sistema de concurs oposició, de 5 places de bomber –a conductor –a vacants a la plantilla de personal funcionari del Servei de Bombers del Consell de Mallorca.

Documents relacionats