Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).  • Conjugador dels verbs catalans: lloc web que permet la conjugació de més de 9.000 verbs catalans amb variants dialectals, accepcions i usos preposicionals
  • Verbix: conjugador verbal multilingüe