Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).
Llistes de barbarismes d’ús habitual en la llengua oral del català amb la forma o formes correctes.