Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).L'element principal d'aquest sistema d'aprenentatge és l'alumne. L'autoformació no significa aprendre sense esforç. L'estudiant és un subjecte actiu que elabora i codifica la informació per transformar-la en coneixement. Per tant, és important adoptar un paper molt responsable del propi aprenentatge, lluny d’actituds acomodatícies. És convenient assignar-se un horari per fer la feina i proposar-se una meta de feina diària o setmanal.


Abans d'entrar en matèria, convé que consulteu els següents consells pràctics i el vocabulari que inclouen. Disponibles en castellà, anglès, alemany i francès.
  • MATERIAL: el material d'autoaprenentatge té un enfocament didàctic que permet aprendre d’una manera autònoma. L’aprenent parteix d’uns coneixements previs des dels quals desenvoluparà el seu aprenentatge, hi té un paper actiu i pot triar per on vol començar a treballar, en funció de les seves necessitats.
  • ITINERARIS: itineraris d'autoaprenentatge adreçats a l'alumnat que vol adquirir els coneixements lingüístics de nivell B2 o de nivell C1. Aquest material, elaborat per la Generalitat de Catalunya, Departament de la Vicepresidència, Secretaria de Política Lingüística, s'estructura en tres eixos: gèneres textuals, patrons discursius i continguts lingüisticotextuals (els continguts es treballen d’una manera pràctica). Aquest darrer eix es compon a més de diversos apartats: morfologia, sintaxi, llengua i comunicació, lèxic i ortografia.
  • LLENGUATGE JURÍDIC: curs dividit en tres apartats: teoria, exercicis i documents. Els exercicis constitueixen la part interactiva del curs, ja que permeten a l'usuari entrenar-se, avaluar-se, comptabilitzar les respostes encertades i veure les solucions. En l'apartat de documents, s'ofereixen les estructures dels escrits jurídics més habituals, juntament amb exemples.